IX edycja - wytyczne
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Poniżej znajdują się wytyczne dotyczące artykułów pokonferencyjnych. Dostępny jest też plik w formacie PDF.
Prosimy o bezwzględne dostosowanie się do wszystkich zaleceń.


UWAGI OGÓLNE


1. Termin oddania artykułu
Artykuł należy dosłać najpóźniej do dnia 8 września 2017r. na adres e-mailowy kng@amu.edu.pl w formacie RTF lub DOC.

2. Język
Artykuł można przygotować w językach: polskim, angielskim lub niemieckim.

3. Objętość tekstu
Tekst może liczyć maksymalnie 8 stron wydruku A4, w tym maks. 1 strona bibliografii zawierającej maks. 15 pozycji.

4. Format
Strona A4 z marginesami 2,5 cm (górny, dolny, prawy, lewy).

5. Format czcionki
Czcionka szeryfowa Times New Roman, rozmiar 12pt., odstęp pojedynczy. Wydzielone przykłady użycia i cytaty dłuższe niż trzy wiersze - rozmiar 11pt., odstęp pojedynczy. Tekst w tabeli - czcionka bezszeryfowa (Arial), 10pt.

6. Akapit
Odstęp pojedynczy. Po akapicie dodatkowy znak końca akapitu. Nie należy wyróżniać akapitu wcięciem (bez "tabulatora", bez wcięcia pierwszego wiersza).

7. Śródtytuły
Śródtytuły wyróżniamy czcionką wytłuszczoną (pogrubioną) dodając jeden znak końca akapitu przed i po tytule. Numerowanie wprowadzane jest ręcznie.

8. Wyróżnienia
Do wyróżnień - np. pojęcia, język analizowany, przykłady - używany jest krój pochylony (kursywa). Generalnie nie stosuje się wytłuszczenia (pogrubienia) i podkreślenia.

9. Przykłady użycia
Przykłady użycia i przykłady analizowane wyróżniamy kursywą. Jeśli są to zdania lub dłuższe wypowiedzi, wydzielane są jako nowy akapit, czcionka 11pt., krój normalny (bez kursywy!), odstęp pojedynczy, wcięcie od lewej 1,25cm. Jeśli konieczne jest numerowanie przykładów, należy je wprowadzić ręcznie (nie automatycznie!).

10. Tabele
Tabele umieszczamy tylko wtedy, jeśli jest to konieczne. W tabelach stosuje się czcionkę bezszeryfową (Arial) wielkości 10pt.

11. Grafiki, zdjęcia
Czarno-białe grafiki i zdjęcia należy dołączyć jako pliki graficzne odpowiedniej jakości. Proszę dołączyć zgodę autorów zdjęcia na jego publikację.

12. Przypisy
Przypisy dolne należy stosować, kiedy jest to konieczne, np. wskazanie na inne ujęcie zagadnienia, tłumaczenie przykładów/cytatów, własne spostrzeżenia autora, dygresje.

13. Cytowanie w tekście
Cytaty nie dłuższe niż trzy wiersze umieszczane są tekście ciągłym, w cudzysłowie zwykłym (bez kursywy, wytłuszczenia, podkreślenia!). Po cytacie w nawiasie podawane jest nazwisko autora, po spacji rok, dwukropek, po spacji strona, np.
Przyjmujemy, że "elementarne jednostki semantyczne" (Wierzbicka 2006: 25) ...

Cytaty dłuższe niż trzy wiersze podawane są jako nowy akapit, z wcięciem z lewej strony 1,25cm, czcionką 11pt. i bez cudzysłowu. Jeśli autor odwołuje się do dwóch lub więcej stron stosowany jest skrót f. (= i następna strona) lub ff. (= i następne strony), np.
Wierzbicka (2006: 293ff.) omawia zjawisko ...

14. Bibliografia
W spisie bibliograficznym podaje się pełne nazwisko i imię/imiona wszystkich autorów. Lista winna obejmować maksymalnie 15 pozycji. Każda pozycja podawana jest z wysunięciem 1,25cm.
a. Monografia
Nazwisko, imię (rok): Tytuł. Miejscowość: Wydawnictwo.
b. Artykuł w czasopiśmie
Nazwisko, imię (rok): "Tytuł artykułu". Tytuł czasopisma Numer, strona-strona.
c. Artykuł w tomie zbiorowym
Nazwisko, imię (rok): "Tytuł artykułu". [w:] Nazwisko, imię: Tytuł tomu zbiorowego. Miejscowość: Wydawnictwo, strona-strona.
d. Artykuł w wersji elektronicznej
Nazwisko, imię (rok): "Tytuł artykułu". Tytuł czasopisma Numer. URL: http://www.adresartykułu [data dostępu]


15. W artykule musi znaleźć się krótkie angielskie streszczenie, niezależnie od języka głównego tekstu.

16. Artykuły niespełniające ww. wymogów formalnych nie będą przyjmowane do recenzji; zostaną one odesłane autorom celem wprowadzenia poprawek.

17. Do przesyłanego artykułu należy dołączyć pierwszą recenzję przygotowaną przez opiekuna naukowego (szczegóły poniżej).
UWAGI SZCZEGÓŁOWE


1. Stosujemy tzw. oksfordzki system odniesień bibliograficznych, czyli w tekście podajemy tylko nazwisko autora oraz rok publikacji (ewentualnie numery stron po dwukropku).

2. W spisie piśmiennictwa na oznaczenie przedziałów stron stosujemy półpauzy (−), a nie dywizy (-).

3. W bibliografii podajemy pełne nazwy pism naukowych, a nie tylko skróty. Np. "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America", a nie "i>PNAS" czy "Proc Nat Acad Sci U S A".

4. W wypadku cytowania kropkę stawiamy po nawiasie zawierającym nazwisko autora i rok publikacji, a nie bezpośrednio po cytowanej treści.

5. Wielokropki umieszczamy w nawiasach kwadratowych, tj. [...].

6. Nie stosujemy: op.cit., ibid., ibidem, tamże, etc. W tekście używamy skrótu et al. w wypadku powołania się na pracę, mającą więcej niż trzech autorów. W bibliografii nie stosujemy tego skrótu, lecz podajemy nazwiska wszystkich autorów.

7. Autorzy, przygotowujący pracę w języku innym niż ojczysty, powinni skonsultować się z natywnym użytkownikiem tegoż języka. Powinni również stosować się do zasad edycji obowiązujących w danym języku.
RECENZJE OPIEKUNÓW NAUKOWYCH


1. W wyjątkowych okolicznościach autorem recenzji nie musi być opiekun naukowy, może być inny pracownik naukowy (dr, dr hab., prof.).

2. Recenzja powinna kończyć się jednoznaczną rekomendacją tekstu do druku.

3. Recenzja może być przesłana w formacie DOC lub PDF. Nie jest wymagany zeskanowany podpis recenzenta, lecz jego imię i nazwisko musi się znaleźć w dokumencie.