Abstrakty - IV edycjaPrezentujemy listę referentów i tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami i wstępną bibliografią. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.


- Bavykina Eleonora (Poznań) - EURO 2012: stworzenie wielojęzycznego słownika piłki nożnej

- Bolek Elwira (Lublin) - Śmierć - postać ludzka konkretyzowana jako kobieta (śmierć jako wykonawca czynności w wierszach Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego)

- Bracki Rafał (Kraków) - Jak nazwać kobietę? O wybranych polskich i słowackich nazwach żeńskich

- Chlipała Maria (Poznań) - Stereotyp w języku mówionym

- Czupiłka Justyna (Łódź) - Kicz w języku wybranych dramatów S. Przybyszewskiego

- Dajlidko Anna (Olsztyn) - Beschreibungskategorien politischer Rede als Textsorte - eine exemplarische Analyse

- Dolatowski Marek (Poznań) - Najstarsze ślady językowe kontaktów rzymsko-germańskich we współczesnych włoskim i niemieckim

- Frąckiewicz Olga (Warszawa) - Kwestia ortografii języka Nigerian Pidgin English

- Gądek Kamila (Warszawa) - Poprawność językowa przekładu - nauczanie przekładu z perspektywy języka docelowego

- Gierżyńska Marta Anna (Olsztyn) - Nulläquivalente Somatismen mit dem Kernwort Kopf im Deutschen und Polnischen

- Gorońska Agnieszka, Krysiak Adrian P. (Poznań) - Neuroglottodydaktyka - preliminaria konceptualne i metodologiczne

- Góral Bogumiła (Poznań) - Walka o przetrwanie języków regionalnych - czyli co łączy Kaszubów z Katalończykami?

- Gryboś Monika (Rzeszów) - Językowo-stylistyczne ukształtowanie puenty w recenzjach teatralnych Tadeusza Żeleńskiego (Boya)

- Jach Alicja (Poznań) - Obecność idei Andrzeja Gawrońskiego (1885-1927) w różnych dziedzinach współczesnego językoznawstwa *

- Kabus Judyta (Częstochowa) - Neue Konzeption des Lehrwerks in der Glottodidaktik

- Karczewska Małgorzata (Poznań) - Ha nuotato per un’ora i Er hat eine Stunde geschwommen: problem wyboru czasownika posiłkowego w czasie przeszłym złożonym w języku włoskim i w języku niemieckim - analiza porównawcza

- Kielak Olga (Lublin) - Nie wszystko masło, co z krowy pochodzi. Językowy obraz krowy w polskich przysłowiach

- Kiesz Alicja (Poznań) - Quo vadis Lingua Germanica moderna? Korpusowa analiza frazeologizmów dyskursu prywatnego NRD występujących we współczesnej niemczyźnie

- Kochańska Agnieszka (Warszawa) - Skrócenia polskie obecne w socjolekcie użytkowników gier komputerowych typu cRPG/hack’n’slash - na przykładzie serii gier Diablo *

- Kołupajło Kornelia (Poznań) - Über die möglichen Mehrheitsrelationen einiger Homonyme *

- Kowza Kinga (Warszawa) - Zagadnienie koloru w literaturze i malarstwie *

- Kozakiewicz Joanna (Poznań) - Stereotyp Cygana i Roma na podstawie analizy Węgierskiego Korpusu Narodowego *

- Koziarski Mirosław (Poznań) - Próba semantyczno-syntagmatycznej klasyfikacji polskich przyimków

- Krysiak Adrian P., Rodzik Łukasz (Poznań/Szczecin) - Jednostki leksykalne o członie inicjalnym neuro- we współczesnej polskiej praktyce leksykograficznej

- Krysiak Adrian P. (Poznań) - Ocean memów. O przetwarzaniu informacji pozagenetycznej w ewolucji języka

- Krystkowiak Anna (Poznań) - Kierunki gramatykalizacji czasownika dai w języku tajskim

- Kubacka Kamila (Łódź) - Pół żartem, pół serio, czyli wypowiedzi o charakterze żartobliwym w nauczaniu języka polskiego jako obcego *

- Kur Elżbieta (Poznań) - Korpora als Chance für eine bessere phraseologische Praxis - am Beispiel der Phraseologismen mit der Komponente Hund

- Midor Kamila (Kraków) - Wpływ położenia geograficznego oraz historii poszczególnych krajów na postrzeganie wody - aksjologia wody w domenie źródłowej idiomów w językach angielskim, polskim, hiszpańskim, galicyjskim i portugalskim. Ujęcie kognitywne

- Miśtal Małgorzata (Poznań) - Phraseologismen mit Tierbezeichnungen - eine deutsch-polnische Analyse

- Nowak Magdalena (Poznań) - Language as a discursive construct: Strategic representations of Scots for the purposes of Scotland’s 2011 Census

- Obrączka Milena (Kraków) - Polsko-amerykańska czy polska Sylvia Plath? - o współistnieniu przekładu i oryginału na przykładzie dwóch tłumaczeń jednego wiersza

- Opacki Marcin (Warszawa) - Interlanguage: a Sui Generis Grammar

- Piosik Michał (Poznań) - Zu Besetzungsmöglichkeiten des Vorfeldes im gesprochenen Deutsch und der Erststelle im gesprochenen Polnisch. Ein korpusbasierter Vergleich der Talkshow-Sprache

- Rojek Michał (Poznań) - The Mating Tongue: the Role of Language in Sexual and Social Selections

- Smagina Nadzieja (Poznań) - Intertekstualność prozy Tatiany Tołstoj na materiale powieści „Kyś”

- Smoleń Rafał (Warszawa) - „Wielki cesarz Murzynów” - w jaki sposób Europejczycy nazywali Afrykanów w dobie wczesnej ekspansji przedkolonialnej

- Sobczuk Anna (Warszawa) - [tytuł] *

- Spychała Joanna Maria (Poznań) - COSMAS II in der Praxis. Eine korpusbasierte Analyse von deutschen Adjektiven mit Subjektsätzen

- Steliżuk Anna (Warszawa) - Narysować gniew: konceptualne metafory emocji w warstwie obrazkowej komiksu na przykładzie serii "American Elf"

- Stria Ida (Poznań) - Leksyka diabelska w języku szwedzkim

- Szewc Dorota (Lublin) - Metaforyka w dyskursie prasowym jako środek wartościowania wydarzeń polityczno-społecznych

- Szewc Piotr (Rzeszów) - Wzorzec hipertekstu jak przedmiot badań tekstologicznych na przykładzie modelu E. M. Jakobs (2011)

- Traczyk Karolina (Wrocław) - Struktura lekcji w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego

- Trojanowski Wojciech A. (Bydgoszcz) - Der Wortschatz als Spiegel unserer Zeit und der Tendenzen der gegenwärtigen deutschen Sprache

- Tyszka Sylwia (Warszawa) - Zapożyczenia francuskie w języku specjalistycznym architektury i budownictwa

- Waliszewska Joanna (Poznań) - Kraj Bjezstracha a Kraina Bez Trwogi - kilka słów o nazwach własnych w tłumaczeniach powieści „Krabat” górnołużyckiego pisarza Jurija Brězana

- Wiktorek Anna (Łódź) - Sprachliche Formen der Höflichkeit in Presseinterviews *

- Wilgocki Rafał (Kraków) - Polityka językowa Unii Europejskiej a jej realizacja w krajach członkowskich na przykładzie Republiki Słowackiej

- Wojciechowski Krzysztof (Poznań) - Versuch einer alternativen Einteilung der deutschen Verben nach ihrer Konjugationsart

- Woźniak Joanna (Poznań) - Zur mehrdimensionalen Analyse juristischer Vertragstexte dargestellt am Beispiel der deutschen und polnischen Fassung des Vertrags von Lissabon

- Wrzałek Miłosz (Warszawa) - Leksykografia języka hausa jako języka o krótkiej tradycji piśmiennej

- Zielony Katarzyna (Poznań) - Was ist unter 'Plastiksprache' zu verstehen - einige Worte zum modernen Wortschatz des Deutschen


* - referat nie został wygłoszony z powodu wycofania się uczestniczki