IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Agata Ostrówka (Poznań)

O antroponimach w Madame Antoniego LiberyTreść wystąpienia dotyczyć będzie analizy antroponimii literackiej w Madame Antoniego Libery. Przybliżona zostanie tematyka badań onomastycznoliterackich i najważniejszych nurtów badawczych dziedziny. Zgodnie z przyjętą w referacie metodą zaczerpniętą z prac Czesława Kosyla i Adama Siwca, w badanych nazwach własnych zostaną wskazane ich funkcje.
Pierwsza z tych funkcji, identyfikacyjno-dyferencjacyjna, jest podstawową funkcją antroponimów, nie tylko literackich, lecz także uzualnych. Każda nazwa stanowi czynnik wyróżniający denotatu i odróżniający go od innych, należy zwrócić uwagę na zastosowane przez autora sposoby oznaczania.
Nazwy, które dotyczą konkretnych osób, niosą informację o czasie akcji utworu, ale pośrednio charakteryzują także okres historyczny i postaci historyczne, do których onimy się odnoszą, co świadczy o pełnieniu przez nie funkcji lokalizacji w czasie i informacyjnej.
Funkcja socjologiczna antroponimów polega na obrazowaniu przez ich formę pochodzenia społecznego denotatów, przy czym w Madame dotyczy to głównie pochodzenia narodowego.
O funkcji emotywnej antroponimów w powieści powiemy, gdy jesteśmy w stanie wskazać nazwy odnoszące się do denotatów istotnych w pewien sposób dla autora, ważnych ze względów osobistych, zaś o funkcji semantycznej możemy mówić wtedy, gdy motywacja słowotwórcza nazwy uwzględnia pewną wartość semantyczną korelującą z charakterystyką postaci oznaczonej danym onimem.
Funkcja ekspresywna wiąże się z zabiegami artystycznymi przeprowadzonymi w procesie tworzenia nazw powieściowych, jest bliska ekspresji poetyckiej, a funkcja intertekstualna stanowi odbicie relacji między tekstem, z którego pochodzą nomina propria, a innymi tekstami.
Przy badaniu tychże funkcji nie można obejść się bez odniesienia do realiów pozatekstowych, bowiem wielokrotnie dla wartościowych analiz onimii niezbędne jest oglądanie jej w kontekście całościowych struktur semantycznych. Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
416, 504, 526
sala: 525
moderacja: Tomasz Kasprzak
11:35-11:50Monika Stanek (UG) - Leksyka tanatologiczna w publicystyce Bolesława Prusa
11:50-12:05Monika Reks (UWr) - Różnice w konstruowaniu przestrzeni mentalnych w komunikatach werbalnych i multimodalnych
12:05-12:20Agata Ostrówka (UAM) - O antroponimach w Madame Antoniego Libery
12:20-12:35Lucyna Kościelniak (UWr) - Elementy niemanualne w Polskim Języku Migowym – znaczenie w komunikacji codziennej i artystycznej
12:35-12:55dyskusja