IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Barbara Nowosielska (Warszawa)

Abstract nominalizations with names of states. A corpus-based study in academic and journalistic writingNasz projekt z dziedziny współczesnego angielskiego słowotwórstwa polega na zbadaniu sposobów tworzenia abstrakcyjnych nominalizacji z nazwami państw a zakończonych przyrostkiem -ation. Źródłem danych językowych jest korpus amerykańskiego języka angielskiego, Corpus of Contemporary American English (COCA) (Davies 2008). Za podstawy słowotwórcze posłużyły nam 193 nazwy państw członkowskich ONZ, których lista znajduje się na stronie internetowej http://www.un.org/. W analizie zostały uwzględnione różne sposoby zapisu potencjalnych podstaw słowotwórczych. Angielskie Nomina Actionis można utworzyć za pomocą różnych przyrostków (Aronoff 1976; Bauer 2003), jednak w naszym badaniu jesteśmy zainteresowani jedynie sufiksem -ation (i jego możliwymi wariantami -ization, -tion, -ion, -ition, -ution), ponieważ jest on obecnie najbardziej produktywny (Bauer 2006). Znaczna część wyszukiwanych podstaw słowotwórczych nie była jak dotąd wykorzystana do utworzenia nominalizacji, które są przedmiotem naszej analizy. Co więcej, większość zaobserwowanych rzeczowników odczasownikowych nie została zleksykalizowana. Oprócz rozmaitych nominalizacji stanowiących hapax legomena oraz bardzo dużej liczby użyć rzeczownika Americanization, istnieje grupa nominalizacji pojawiających się w korpusie ze średnią częstotliwością. Interesuje nas znalezienie wzorów powstawania tych Nomina Actionis w myśl gramatyki konstrukcyjnej (Goldberg 2006; Hunston i Francis 1999). Zaobserwowane nominalizacje zostaną przyporządkowane do grupy tekstów akademickich lub prasowych. Te dwa gatunki przejawiają drobne różnice w tworzeniu abstrakcyjnych nominalizacji. Naszym celem jest znalezienie rzeczowników odczasownikowych i sposobów ich tworzenia charakterystycznych dla każdego z tych gatunków. Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
416, 504, 525
sala: 526
moderacja: Tomasz Mowlik
9:45-10:00Piotr Korsak, Iga Krzysik (UAM) - Foreign-accented speech and the efficiency of automatic speech recognition: The case of Siri®
10:00-10:15Alicja Piotrowska (UAM) - Group genitive in Swedish: S-genitive as a phrase marker
10:15-10:30Kinga Uszko-Skrzypczak (USZ) - Compounding revisisted
10:30-10:45Barbara Nowosielska (UW) - Abstract nominalizations with names of states. A corpus-based study in academic and journalistic writing
10:45-11:05dyskusja