VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Olga Ziółkowska (Poznań)

Wykorzystanie korpusów dialogowych w badaniu konwergencji leksykalnejRozmyślania dominikańskie z całą pewnością są kopią tekstu wcześniejszego, być może powstały jako zachęta do medytacji dla indywidualnego odbiorcy, w dziele egzemplifikację czerpano prawdopodobnie z jakiejś staropolskiej pasji w formie dramatycznej. Dostępny nam kodeks nosi ślady wielu późniejszych użytkowników. Modernizowali oni pisownię, formy fleksyjne, a także dopisywali uwagi na marginesie. RD noszą także ślady glos wciąganych do tekstu głównego przez kopistę. Ustalenie perspektywy nadawczo-odbiorczej jest w tak zarysowanej sytuacji problematyczne.
Ostatnio szeroko dyskutowany jest w nauce problem tekstu staropolskiego jako specyficznego obiektu badań. Gdyby poddać analizie definicję terminu tekst zaproponowaną przez Jerzego Bartmińskiego i Stanisławę Niebrzegowską-Bartmińską w podręczniku Tekstologia wiele ze wskazanych przez badaczy cech wykluczałoby teksty staropolskie z kręgu tekstów w ogóle. Tym jednak, co decyduje o tekstowości średniowiecznych utworów, jest ich spójność.
Celem tego referatu nie będzie zatem analiza RD pod kątem wskazanych w Tekstologii cech definicyjnych tekstu, a pokazanie, za pomocą jakich elementów językowych uzyskana została jego spójność ("integralność strukturalna, spoistość [...]; spójność treściowa" - terminy z Tekstologii).
Zwrócę szczególną uwagę na zjawiska takie jak: powtórzenia leksykalne, pronominalizację, obecność skorelowanych wskaźników zespolenia, rolę wyrażeń funkcyjnych, a także na układ tematyczno-rematyczny.Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
412, 504
sala: 416
moderacja: Tomasz Mowlik
13:30-13:45Ewa Kaczmarz (UWr) - Dialog facebookowy jako gatunek
13:45-14:00Anna Maria Podyma (UW) - Wpływ socjolektu środowisk młodzieżowych polskiej prawicy wolnościowej na język Internetu
14:00-14:15Olga Ziółkowska (UAM) - Wyznaczniki spójności tekstowej w "Rozmyślaniach dominikańskich"
14:15-14:30Malwina Olga Hopej (UWr) - Istota prawdziwego bezpieczeństwa. Sposoby konceptualizacji pojęcia BEZPIECZEŃSTWO przez Polaków z Ukrainy i Polski
14:30-14:45dyskusja