IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Maciej Waraczewski (Poznań)

Kształtowanie motywacji młodzieży na lekcjach języka rosyjskiegoW wystąpieniu zostanie opisany projekt edukacyjny, w ramach którego uczniowie pierwszej klasy szkoły średniej uczyli się języka rosyjskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu poszczególnych zadań na poziom motywacji uczestników projektu.
Na początku przedstawione zostaną najważniejsze zagadnienia teoretyczne, związane z pojęciem motywacji, zwłaszcza różnice w kształtowaniu motywacji wewnętrznej i zewnętrznej w przypadku motywacji do nauki. Zasadniczą część wystąpienia stanowić będzie opis metod, zastosowanych w trakcie trwania projektu, wraz z oceną ich skuteczności, opartą na wynikach ankiety przeprowadzonej wśród uczniów po zakończeniu pierwszego semestru nauki. W ankiecie uczniowie określali swój początkowy i końcowy poziom motywacji, a także wpływ poszczególnych zadań na poziom ich motywacji.
Wystąpienie ma na celu określić, jakie zadania najefektywniej kształtują motywację młodzieży, zwłaszcza w przypadku dodatkowych, nieobowiązkowych projektów edukacyjnych, w których tradycyjne metody kształtowania motywacji zewnętrznej w warunkach szkolnych (oceny, nagany) nie są stosowane. Wysnute wnioski mają wartość zarówno w przypadku nauczania języka rosyjskiego (zwraca się uwagę na specyfikę języka rosyjskiego jako języka nauczanego), jak i dla glottodydaktyki w ogóle. Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
416, 525, 526
sala: 504
moderacja: Kamil Długosz
11:35-11:50Gryc-Trelińska Aleksandra (UR) - Terminologia prawnicza pochodząca z łaciny - ujęcie kontrastywne polsko-angielskie
11:50-12:05Anna Marko (UAM) - Językowy obraz dzieciństwa w polskiej i niemieckiej piosence dziecięcej
12:05-12:20Emil Słowicki (USZ) - Nauczanie języka obcego w okresie wczesnego rozwoju intelektualnego dziecka
12:20-12:35Maciej Waraczewski (UAM) - Kształtowanie motywacji młodzieży na lekcjach języka rosyjskiego
12:35-12:55dyskusja