IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Sylwia Tyszka (Warszawa)

Zapożyczenia angielskie na łamach czasopisma Architektura-Murator z lat 2010-2013Jak twierdzi E. Mańczak-Wohlfeld zjawisko zapożyczania jest nieuniknione w kontaktach językowych, gdyż nie istnieją tzw. czyste języki naturalne, do których nie wprowadzało by się elementów z języków obcych [Mańczak-Wohlfeld 2006: 9]. Od niedawna na skutek upadku komunizmu oraz otwarcia naszego kraju na kulturę zachodnią widoczne są wzmożone wpływy języka angielskiego. Tendencja ta występuje zarówno w języku ogólnym, jak również w językach specjalistycznych, w których wyrazy zapożyczone stanowią jeden z trzech sposobów wzbogacania systemu terminologicznego [Lukszyn, Zmarzer 2006: 76]. Jednym z takich języków specjalistycznych jest język architektury, na który przez szereg lat oddziaływały takie języki jak: łacina, niemiecki, francuski i włoski, a ostatnio również angielski. Aby sprawdzić, jakie nowe słownictwo i konstrukcje zostały przyjęte z tego języka, przeprowadzono analizę magazynu Architektur-Murator z lat 2010-2013 będącego jednym z liczących się czasopism w branży.
W referacie zostaną przedstawione wyniki powyższego badania. Próbę tego typu analizy podjęto, gdyż w słownikach występuje niewiele anglicyzmów związanych z badaną dziedziną, wobec czego zdecydowano się sprawdzić stan pożyczek w branżowych tekstach specjalistycznych. W ramach badania wyekscerpowano około 100 jednostek, które zostaną poddane klasyfikacji na zapożyczenia formalno-semantyczne, kalki i cytaty. Zostanie również omówiona adaptacja tychże terminów pod względem graficznym, morfologicznym i fonetycznym. Uwaga zostanie również poświęcona skrótowcom występującym licznie w badanych tekstach. Tym samym zostanie udowodnione, iż język angielski niewątpliwie przyczynił się do wzbogacenia języka specjalistycznego architektury o nowe terminy, z których najliczniejszą grupę stanowią skrótowce. Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
416, 504, 525
sala: 526
moderacja: Tomasz Mowlik
11:35-11:50Paula Budzyńska (UMK) - "Linguistic curiosity" - what questions about language did linguists ask between XVIII and XX century and why are they worth studying today?
11:50-12:05Wojciech Stelmach (UAM), Denitsa Zarkova (Uniwersytet Sofijski) - Język apokryfów prawosławnych i rzymskich na przykładzie Słowa o Adamie i Ewie oraz Historyi barzo cudnej o stworzeniu nieba i ziemie - analiza wstępna
12:05-12:20Dorota Dąbrowska (UW) - Different perspectives on the satirized message. A cognitive analysis of satirical cartoons by Paweł Kuczyński
12:20-12:35Sylwia Tyszka (UW) - Zapożyczenia angielskie na łamach czasopisma Architektura-Murator z lat 2010-2013
12:35-12:55dyskusja