IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Jakub Sroka (Łódź)

Śpiewanie ręką na parapecie - o języku zawodowym muzyków na przykładzie środowiska muzycznego Łodzi i SieradzaCelem wystąpienia będzie analiza słownictwa, jakim posługują się muzycy (uczniowie i nauczyciele szkół muzycznych oraz członkowie zespołów) w Łodzi i Sieradzu. Na początku krótko scharakteryzuję środowisko muzyków. Przedstawię definicję socjolektu, odwołując się do koncepcji Stanisława Grabiasa, usytuuję na tym tle język muzyków i wskażę cechy tego języka, które najlepiej wpisują się w koncepcję funkcjonalną socjolektu wyżej wymienionego autora (tajność, zawodowość, ekspresywność).
W części głównej przedstawię zgromadzone przeze mnie, dzięki metodzie ankietowej, słownictwo muzyków. Środki językowe, jakimi posługują się muzycy, aby nazwać "na swój sposób" otaczający świat, można podzielić na następujące kategorie:
- neologizmy słowotwórcze - jako świadectwo oryginalności w tworzeniu nowych wyrazów – np. fortoklepka 'fortepian/pianino', perka 'perkusja',
- neosemantyzmy - jako przejaw uważnej obserwacji świata i kreatywności, np. gary 'perkusja', wiosło 'gitara',
- zapożyczenia - głównie z języka włoskiego (np. allegro 'szybko', andante 'umiarkowanie') i angielskiego (job/work 'praca, robota, granie na weselu'),
- frazeologizmy - jako obrazowy sposób patrzenia na rzeczywistość, np. śpiewaj jak z gorącym kartofelkiem (otwieraj szeroko usta podczas śpiewu).
Wystąpienie będzie zawierać liczne przykłady wyrazów w celu potwierdzenia kreatywności językowej ich użytkowników.
W podsumowaniu zwrócę uwagę na różny stopień znajomości socjolektu wśród jego użytkowników, uwarunkowany takimi czynnikami, jak wiek muzyka, środowisko jego działalności oraz kontakt z instytucją szkoły muzycznej. Podkreślę także istotne i charakterystyczne cechy socjolektu muzyków. Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
404, 416
sala: 504
moderacja: Marek Dolatowski
15:20-15:35Jakub Sroka (UŁ) - Śpiewanie ręką na parapecie - o języku zawodowym muzyków na przykładzie środowiska muzycznego Łodzi i Sieradza
15:35-15:50Judyta Obrzeżgiewicz (UŚ) - Przekształcanie nazw ludzi i miejsc w wyrazy pospolite - eponimy w tańcu
15:50-16:05Ewelina Woźniak-Wrzesińska (UAM) - Najnowsze polskie teksty naukowe z zakresu kulturoznawstwa - ubogie słownikowo czy bogate w konceptualizacje? Rekonesans
16:05-16:20dyskusja