IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Dominika Sobieraj (Poznań)

Języki o kanibalistycznym prymitywizmie - skrócona geneza i charakterystyka pidżynów w oparciu o wybrane przykładyJęzyki pidżynowe i kreolskie stosunkowo niedawno znalazły się w kręgu zainteresowań językoznawców. Określane mianem degeneracji oraz dewiacji innych języków, pozostawiane były przez lata na marginesie i traktowane bardziej jako ciekawostka do umieszczenia w przewodniku turystycznym niż rzeczywisty obiekt badań naukowych. Druga połowa XX wieku niesie ze sobą pewną nobilitację tego działu lingwistyki oraz rozwinięte badania w jego obrębie. Już sama etymologia słowa pidżyn nie jest kwestią do końca jasną. Wyróżnić można pięć różnych hipotez w tym zakresie, z czego najpopularniejsze wśród specjalistów wydaje się być wywodzenie znaczenia od chińskiej wymowy angielskiego słowa business. Trudności nastręcza również wykrystalizowanie jednolitej definicji języka pidżynowego. Uogólniając, można przyjąć, iż jest to język o uproszczonej gramatyce i ograniczonym słownictwie, używany na obszarach kontaktu między przedstawicielami różnych narodów, którym brak wspólnego języka komunikacji. Kontynuując uproszczenie, kreolem nazwać można pidżyn, który ma swoich native speakerów. Próbując dotrzeć do źródła omawianego zjawiska, wyróżnić można dwie zasadnicze teorie tj. monogenezę oraz poligenezę. Pierwsza z nich zakłada jedno wspólne źródło wszystkich pidżynów i dzieli się następnie na trzy różne nurty, które mają zarówno zwolenników jak i przeciwników. Poligeneza zaś zakłada istnienie wielu źródeł, wywodząc zachodzące między pidżynami podobieństwa ze wspólnej funkcji jaką miały pełnić. Językiem bazowym dla języków mieszanych w większości przypadków są angielski, francuski czy portugalski. W swoim wystąpieniu chciałbym jednak poddać krótkiej analizie dwa pidżyn włoskie tj. Asmara Pidgin Italian oraz Fremdarbeiteritalienisch (FAI) czyli język włoskich pracowników zatrudnionych w kantonie Zurychu. Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
416, 504
sala: 404
moderacja: Łukasz Piątkowski
13:45-14:00Katarzyna Dorota Brzoskowska (UAM) - Złożoność pisma linearnego B - problemy interpretacyjne
14:00-14:15Dominika Sobieraj (UAM) - Języki o kanibalistycznym prymitywizmie - skrócona geneza i charakterystyka pidżynów w oparciu o wybrane przykłady
14:15-14:30Tomasz Kasprzak (UAM) - Świadomość językowa mieszkańców Gagauzji wobec podziałów politycznych Republiki Mołdawii
14:30-14:45Michał Kozicki (UAM) - Senne malarstwo i jego znaczenie w kulturze etiopskiej, czyli o językowym obrazie wybranych neologizmów z dziedziny literatury, sztuki oraz mediów w języku amharskim
14:45-15:05dyskusja