IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Emil Słowicki (Szczecin)

Nauczanie języka obcego w okresie wczesnego rozwoju intelektualnego dzieckaW dzisiejszych czasach dzieci konfrontowane są z nauką języka obcego już od początku swojej ścieżki edukacyjnej. W Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego obowiązującej od roku szkolnego 2016/2017 za jeden z celów edukacji przedszkolnej postawiono przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych. Z tego powodu temat nauczania języka obcego najmłodszych uczestników procesu edukacyjnego zyskuje na znaczeniu.
Podczas mojego referatu chciałbym odnieść się z jednej strony do kontekstu zmian w systemie edukacji, z drugie strony przedstawić zagadnienie wczesnej edukacji językowej. Zostaną przedstawione czynniki, które należy brać pod uwagę podejmując się nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym. Omówię zarówno argumenty świadczące na rzecz, jak i czynniki wpływające negatywnie na proces uczenia się dzieci. Nacisk zostanie postawiony tutaj na cechy neurofizjologiczne i psychologiczne. Następnie odwołam się do wybranych aspektów teorii i praktyki nauczania języków obcych w przedszkolu. Na koniec przybliżę wpływ nauki drugiego języka na rozwój dziecka. Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
416, 525, 526
sala: 504
moderacja: Kamil Długosz
11:35-11:50Gryc-Trelińska Aleksandra (UR) - Terminologia prawnicza pochodząca z łaciny - ujęcie kontrastywne polsko-angielskie
11:50-12:05Anna Marko (UAM) - Językowy obraz dzieciństwa w polskiej i niemieckiej piosence dziecięcej
12:05-12:20Emil Słowicki (USZ) - Nauczanie języka obcego w okresie wczesnego rozwoju intelektualnego dziecka
12:20-12:35Maciej Waraczewski (UAM) - Kształtowanie motywacji młodzieży na lekcjach języka rosyjskiego
12:35-12:55dyskusja