IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Jagoda Sawa (Poznań)

Werbalizacja emocji w rozmowach konfliktowych między matkami a młodymi córkamiReferat będzie opierał się na wynikach mojej pracy licencjackiej o takim samym tytule: "Die Versprachlichung von Emotionen in Konfliktgesprächen zwischen Müttern und jugendlichen Töchtern". Punktem centralnym zarówno pracy, jak i referatu jest lingwistyczna analiza rozmów, której podstawę stanowi mówiony korpus Instytutu Języka Niemieckiego w Mannheim i która została przeprowadzona zgodnie z własną metodą. Celem analizy było zbadanie jakie środki językowe zostały użyte do komunikowania i wyrażania emocji w rozmowach konfliktowych między matkami a młodymi córkami, a także zbadanie ogólnych tendencji użycia określonych środków. Sprawdzeniu podlega także, jakie funkcje komunikacyjne emocji występują w rozmowach. Poza tym podjęto próbę przyporządkowania poszczególnym wypowiedziom konkretnej emocji na podstawie empatii. Z analizy tej wynika, że najczęściej używane środki językowe należy przyporządkować płaszczyźnie leksykalnej, wśród nich najczęstsze są konotacje, wykrzykniki i nacechowane emotywnie partykuły modalne. Przeważającą większość zrealizowanych funkcji komunikacyjnych stanowi natomiast manifestacja emocji, przede wszystkim w formie wyrażenia przeżycia. Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
416, 504
sala: 404
moderacja: Tomasz Kasprzak
15:20-15:35Marta Nowak (UAM) - Kryminalny Poznań - obraz miasta we współczesnych kryminałach
15:35-15:50Jagoda Sawa (UAM) - Werbalizacja emocji w rozmowach konfliktowych między matkami a młodymi córkami
15:50-16:05Amelia Molska (WSJO w Poznaniu) - Kompetencje językowe uczniów dwujęzycznych na pierwszym etapie kształcenia
16:05-16:20dyskusja