IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Anna Pilińska (Warszawa)

Językowy obraz alarmu smogowego w Warszawie zimą 2017 rokuSłownictwo błyskawicznie reaguje na wszystkie zmiany rzeczywistości pozajęzykowej. Ślady w leksyce pozostawia niemalże każda istotna zmiana w sytuacji społecznej, politycznej i gospodarczej kraju. Stwarza to potrzebę ujęcia nowych tendencji w ramy słowne, nazywania nowych zjawisk i językowej oceny ich skutków.
Przedmiotem mojego wystąpienia będą wypowiedzi Polaków związane z problemem smogu w Warszawie zimą 2017 roku. Przeprowadzonemu przeze mnie badaniu zostały poddane wyłącznie autentyczne wypowiedzi zawierające wieloaspektowe opisy reakcji na rzeczywistość (głównie polityczną i społeczną).
Podczas wystąpienia zostaną przedstawione oraz poddane interpretacji i analizie zwroty i neologizmy, które towarzyszyły wspomnianemu problemowi. W wystąpieniu postaram się odnieść ogólnie do języka polityki oraz sposobów językowego kreowania świata w wypowiedziach zarówno polityków, jak i osób zaangażowanych w kampanię społeczną. Analizie zostaną poddane głównie wpisy na portalu społecznościowym Facebook (ze szczególnym uwzględnieniem wypowiedzi perswazyjnych), konceptualizacja elementów rzeczywistości i omówienie przypisywanej im nowej aksjologii, neosemantyzacja i metaforyzacja świata polityki. Zostaną również omówione leksemy i derywaty, którymi najczęściej posługiwali się działacze społeczni w odniesieniu do problemu smogu.
Nadrzędnym celem moich badań językoznawczych, a zatem i głównym celem wystąpienia jest interpretacji językowego obrazu świata i analiza wyrażeń, które powstają w języku jako reakcja na istotne wydarzenia społeczne i polityczne. Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
404, 504
sala: 416
moderacja: Dominika Krysztofowicz
15:20-15:35Paulina Kaźmierczak (UŁ) - Nakarmić kamień Bronki Nowickiej - językowy obraz dzieciństwa
15:35-15:50Anna Pilińska (UW) - Językowy obraz alarmu smogowego w Warszawie zimą 2017 roku
15:50-16:05Weronika Kolmaga (UŁ) - Wizerunek podmiotu mówiącego w Psalmach Króla Dawida Bohdana Drozdowskiego na tle porównawczym (na przykładzie Psalmu 22)
16:05-16:20dyskusja