VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Dominika Krysztofowicz (Poznań)

Tłumaczenie nazw profesjonalnych zastępców procesowych w Polsce i NiemczechProponowane wystąpienie składać się ma z założenia z dwóch części. W pierwszej z nich analizie porównawczej poddana zostanie terminologia odnosząca się do nazw profesjonalnych zastępców procesowych w polskim oraz niemieckim systemie prawnym, w tym także w kontekście sposobu nabywania uprawnień do pełnienia tej funkcji oraz zakresu kompetencji osób ją sprawujących. Stanowić to będzie wstęp teoretyczny, niezbędny dla możliwości podjęcia dalszej dyskusji w zakresie tej problematyki. Dalej, poruszony zostanie problem ew. nieprzekładalności kulturowej i techniki tłumaczeń terminów określających profesjonalnych zastępców procesowych w obu systemach prawnych na język polski oraz niemiecki, w tym także odpowiednich technik kompensacyjnych. Druga część wystąpienia będzie próbą zaproponowania najtrafniejszych odpowiedników dla polskich oraz niemieckich terminów, także w oparciu o krytyczny przegląd proponowanych przez słowniki specjalistyczne oraz badaczy rozwiązań, jak również problemów sygnalizowanych przez praktyków zajmujących się przekładem tekstów prawnych na co dzień. Na koniec wskazane zostaną najczęstsze błędy w tłumaczeniach przedmiotowych pojęć, które znacząco wpływać mogą na jakość tłumaczenia i odbiór teksu.Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
416, 504
sala: 412
moderacja: Łukasz Piątkowski
15:00-15:15Dominika Krysztofowicz (UAM) - Tłumaczenie nazw profesjonalnych zastępców procesowych w Polsce i Niemczech
15:15-15:30Juliusz Sawarzyński (UAM) - Tłumacz jako prawodawca? – problematyka przekładu aktów prawnych UE
15:30-15:45Marcin Demianiuk (UW) - Język migowy jako czynnik ewolucyjny niektórych sztuk pięknych
15:45-16:00Małgorzata Talipska (UW) - Perspektywa wykorzystania lingwistycznych badań korpusowych polskiego języka migowego w badaniach społecznych
16:00-16:15dyskusja