IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Michał Kozicki (Poznań)

Senne malarstwo i jego znaczenie w kulturze etiopskiej, czyli o językowym obrazie wybranych neologizmów z dziedziny literatury, sztuki oraz mediów w języku amharskimChoć Etiopia była przez wieki odcięta od znaczących wpływów kultury zachodnioeuropejskiej, jej monarchowie zawsze pragnęli nawiązywać kontakty z Zachodem, aby na zasadzie partnerstwa unowocześnić życie kulturalne i społeczne w swoim kraju na wzór europejski. To właśnie dzięki kontaktom z Europą, jak również z USA, w ciągu ostatnich dwóch wieków kraj ten wyszedł z mroku feudalizmu i jest on obecnie jednym z najbardziej rozwiniętych państw Afryki. Wraz z ożywionym rozwojem gospodarczym Etiopii prężnie rozwija się język amharski, będący oficjalnym językiem tego państwa.
Nośnikiem tradycyjnej kultury etiopskiej jest przede wszystkim język staro-etiopski (gyyz) oraz amharski. Mimo że pojęcia z dziedziny literatury, sztuki oraz mediów trafiają do języka amharskiego głównie poprzez język angielski, nie oznacza to, że terminologia ta musi być całkowicie zapożyczana bądź kalkowana z tego języka. Niemniej jednak neologizmy fonetyczne stosuje się jeszcze m.in. dla pewnych europejskich instrumentów muzycznych, czy też nazywania epok i prądów w sztuce europejskiej. Co ciekawe, nazwy tych ostatnich są coraz częściej tworzone na bazie leksyki gyyz, gdzie dane pojęcia wprowadzane są do języka amharskiego przy pomocy metaforyzacji pojęć, kreolizacji nazw europejskich, bądź też niejako w sposób opisowy. Toteż amharskie odpowiedniki ma już większość europejskich środków stylistycznych, znaczna część stylów malarskich, jak również terminów związanych z teatrem, dziennikarstwem czy edytorstwem. Analiza wybranych neologizmów z wyżej wymienionych dziedzin pokazuje jak współcześni Etiopczycy interpretują europejskie zjawiska kulturowe przez pryzmat języka amharskiego oraz jaki jest językowy obraz utrwalony w tychże wyrażeniach. Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
416, 504
sala: 404
moderacja: Łukasz Piątkowski
13:45-14:00Katarzyna Dorota Brzoskowska (UAM) - Złożoność pisma linearnego B - problemy interpretacyjne
14:00-14:15Dominika Sobieraj (UAM) - Języki o kanibalistycznym prymitywizmie - skrócona geneza i charakterystyka pidżynów w oparciu o wybrane przykłady
14:15-14:30Tomasz Kasprzak (UAM) - Świadomość językowa mieszkańców Gagauzji wobec podziałów politycznych Republiki Mołdawii
14:30-14:45Michał Kozicki (UAM) - Senne malarstwo i jego znaczenie w kulturze etiopskiej, czyli o językowym obrazie wybranych neologizmów z dziedziny literatury, sztuki oraz mediów w języku amharskim
14:45-15:05dyskusja