VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Magdalena Jaszczyk (Poznań)

Mowa nienawiści – przegląd definicjiObecna sytuacja geopolityczna w Europie, która ciągle zmienia się pod wpływem zjawiska migracji, stawia wyzwania nie tylko względem polityki społecznej czy legislacji ale również językoznawstwa. Okazuje się bowiem, że podstawowe terminy z zakresu dyskursu dyskryminacyjnego, takie jak mowa nienawiści, wykazują sprzeczności w zestawieniu ich nie tylko w obszarze różnych języków ale również w perspektywie intralingwalnej. Brakuje między innymi jednoznacznych kryteriów odnośnie do katalogu treści, który zawierałby precyzyjną charakterystykę wypowiedzi kwalifikowanych jako nienawistne. Prowadzi to w konsekwencji do narastającego problemu penalizacji mowy nienawiści, który obecnie należy do najbardziej kontrowersyjnych i najtrudniejszych do uregulowania obszarów zagadnienia karania za słowa (por. Gliszczyńska-Grabias, 2013). Zagadnienie samej penalizacji mowy nienawiści zostało podjęte w wielu opracowaniach naukowych w tym m.in. Bodnar i in. (2010), Cortese (2006) oraz Ghanea (2010). W polskim prawie brakuje wciąż ustawowej definicji mowy nienawiści. Trudnością wydaje się być również określenie czy termin mowy nienawiści może być stosowany tylko w odniesieniu do grup mniejszościowych, na co wskazuje między innymi Rekomendacja R (97) 20 Komitetu Ministrów Rady Europy nt. mowy nienawiści, która jako potencjalne ofiary opisanego zjawiska przyjmuje "mniejszości, imigrantów i ludzi o imigranckim pochodzeniu", czy również większościowych na co wskazuje m.in. Łodziński (2003) w ekspertyzie opublikowanej przez Kancelarię Sejmu, Nijakowski (2008) oraz Liberek (2015). W moim wystąpieniu chciałabym podjąć próbę zaprezentowania istniejących definicji mowy nienawiści i wynikających z nich sprzeczności.Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
416, 504
sala: 505
moderacja: Marek Dolatowski
9:45-10:00Magdalena Jaszczyk (UAM) - Mowa nienawiści – przegląd definicji
10:00-10:15Karolina Nitka-Kończyńska (UAM) - Wizerunek kobiety i mężczyzny w przysłowiach włoskich i angielskich
10:15-10:30Hanna Poreda (UAM) - Dwujęzyczność i interferencje leksykalne w Tyrolu Południowym
10:30-10:45Monika Hohensee (UAM) - "Aziendalese" – Włoski język korporacji
10:45-11:00dyskusja